Cửu Môn Võ Đường

Võ Cổ Truyền Việt Nam

Visits in Vietnam


« Năm 1991, lần đầu tiên André Gazur cùng thầy Nguyễn Dân Phú về Hà Nội - Việt Nam. Anh có dịp được gặp gỡ tiếp xúc với nhiều người phụ trách các môn phái võ truyền thống ở Hà Nội. »


Thang 4 Năm 2007 : Nghi lễ với Hội Võ Thuật Hà Nội