Cửu Môn Võ Đường

Traditional Vietnamese Martial Art

Visits in Vietnam


"The Vice-President of the Vietnamese Traditional Martial Arts Federation (Hội Võ Thuật Hà Nội) and André Gazur remembered their first meeting in 1991, when Master Nguyễn Dân Phú came to Vietnam."


April 2007

 
Meeting and demonstration with Hội Võ Thuật Hà Nội